استاندارد لیفتراک


استاندارد بازرسی لیفتراک ANSI/ITSDF B56.1-2009

بازرسی استاندارد لیفتراک ANSI/ITSDF B56.1-2009
(ANSI/ITSDF B56.1-2009) (ANSI / ITSDF B56.1-2005) استاندارد ایمنی برای لیفتراک های ارتفاع پایین و ارتفاع بالا- این مقاله ترجمه بخش تست و بازرسی این استاندارد می باشد که توسط شرکت نیک بینش کارن تهیه شده است. جهت دریافت خدمات صدور گواهی سلامت لیفتراک ، تست لیفتراک طبق استاندارد های روز دنیا با ما تماس بگیرید 6-2 نگهداری و بازرسی لیفتراک تعمیر و بازرسی تمامی لیفتراک های صنعتی مورد نیاز باید با توجه به شیوه های زیر انجام شود. (الف) نگهداری برنامه ریزی شده، روانکاری و سیستم بازرسی باید دنبال شود؛ توصیه های سازنده را در نظر بگیرید. (ب) فقط پرسنل آموزش دیده و مجاز به نگهداری، تعمیر، تنظیم و بازرسی لیفتراک های صنعتی و مطابق با مشخصات تولید کننده مجاز می باشند. 6-2-1 هنگام بارگیری ... ادامه مطلب